Algemene voorwaarden

van BBbouw en techniek

Artikel 1: Algemene bepalingen

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en/of op het leveren van diensten en/of uitvoering van werkzaamheden. Met ons gesloten overeenkomsten worden geacht in Nederland tot stand te zijn gekomen en daar te worden uitgevoerd. Aanvullend op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing, terwijl de rechtbank te 's-Gravenhage, met uitsluiting van andere rechtbanken, bevoegd is om van geschillen kennis te nemen en daarover te oordelen. Voorwaarden van de koper/opdrachtgever, die afwijken van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, binden ons niet, tenzij wij daar ondubbelzinnig schriftelijk mee hebben ingestemd.

Artikel 2: De aanbieding

Aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Indien een aanbieding, waarin is vermeld dat het aanbod vrijblijvend is, door degene aan wie het aanbod is gedaan is aanvaard, hebben wij evenwel het recht ons aanbod alsnog binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Artikel 3: De koopbevestiging

De koopovereenkomst tot het leveren van diensten en/of uitvoeren van werken bindt partijen zodra hierover overeenstemming is bereikt en kan door alle middelen rechtens worden bewezen. De verkoper zal de koopovereenkomst zo spoedig mogelijk aan koper schriftelijk bevestigen en daarbij vermelden dat daarop deze voorwaarden van toepassing zijn. Indien koper tegen deze bevestiging binnen 5 dagen na ontvangst geen schriftelijk bezwaar maakt, wordt geacht de inhoud van deze bevestiging door koper integraal te zijn aanvaard. De door koper getekende ontvangstbevestiging van het geleverd product, of het enkele feit van de inontvangstneming van het product zelve, geldt eveneens als bewijs voor het bestaan van de koopovereenkomst van het geleverde. Het vorenstaande geldt uiteraard op gelijke wijze wanneer sprake is van een overeenkomst, die betrekking heeft op het leveren van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden. Agenten en/of vertegenwoordigers, zijn niet bevoegd ons onvoorwaardelijk te binden. Zij kunnen en mogen slechts onder voorbehoud goedkeuring van onze directie verkopen en/of diensten aanbieden.

Artikel 4: De levering

De verkochte producten worden door de verkoper af bedrijf van verkoper geleverd, tenzij dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden in de koopovereenkomst anders is bepaald. Verkoper heeft aan zijn leveringsverplichtingen voldaan door de feitelijke aflevering van het verkochte product, die voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen, op het transportmiddel. De kosten van vervoer, zo ook het risico van het transport, komen volledig voor rekening en risico van de koper. Eveneens voor rekening en risico van koper komen vanaf het moment van levering alle verkochte producten, waaronder ook begrepen kwaliteitsachteruitgang. De koper is verplicht om de door hem gekochte producten in ontvangst te nemen op de plaats en de tijd in de overeenkomst bepaald en is gehouden daartoe tijdig de nodige leveringsinstructies te verstrekken. Wanneer de koper, na daartoe te zijn gesommeerd, in gebreke blijft met de nakoming van zijn afname- en/of andere verplichtingen, zijn wij bevoegd de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen. De sommatie dient te geschieden bij aangetekende brief, waarbij aan koper een redelijke termijn wordt gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen. In het geval evenwel in de overeenkomst een uiterste afnametermijn is overeengekomen, is een sommatie niet meer nodig en hebben wij derhalve het recht om direct de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen. We kunnen in beide gevallen ook, een en ander ter onzer keuze, de verkochte producten ter beschikking van koper stellen en deze op kosten van koper opslaan en betaling van de koopsom vorderen. Bij het leveren van diensten wordt, voor zover van toepassing, op overeenkomstige wijze gehandeld.

Artikel 5: De levertijd

De levertijd gaat niet eerder in dan nadat de overeenkomst voor akkoord is getekend en overeenstemming is bereikt over alle technische details en voorts alle verdere, voor de uitvoering van het werk, noodzakelijke gegevens zoals tekeningen, berekeningen e.d. in bezit van ons zijn. Opgegeven levertijden zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, niet te beschouwen als fatale termijnen. Dit geldt evenzeer indien voor de levering van de verkochte producten een schema is opgesteld. Aan overschrijding van de levertijd kan de koper dan ook geen rechten ontlenen. Hij blijft gehouden het gekochte te ontvangen en op de overeengekomen wijze te betalen zonder op vergoeding van schade wegens te late levering aanspraak te kunnen maken. In het geval bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling is overeengekomen, geldt dat deze betaling eerst in ons bezit moet zijn alvorens de levertijd kan ingaan.

Artikel 6: Afmetingen en uitvoering

Opgave van afmetingen gelden slechts bij benadering, evenwel met dien verstande dat het geleverde product door zijn maatwijziging niet volledig onbruikbaar mag worden. Indien niet anders overeengekomen gelden voor de afmetingen van de aluminium profielen de DIN toleranties. Afbeeldingen, tekeningen enz. dienen slechts ter verduidelijking doch zijn niet bindend. Geringe afwijkingen en uitvoering geven de koper/opdrachtgever geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding.

Artikel 7: Prijzen

De prijzen, vermeld in onze aanbiedingen en bevestigingen zijn gebaseerd op de alsdan bestaande kosten van grondstoffen, lonen, heffingen, wisselkoersen enz. Indien door wijzigingen hiervan onze kosten een verhoging mochten ondergaan, behouden wij ons het recht voor genoemde prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Onze prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, steeds af fabriek, zodat de kosten van vervoer voor rekening van de koper/opdrachtgever komen.

Artikel 8: Bijzondere kosten

Alle bijzondere kosten, zoals bijvoorbeeld invoerrechten, uitvoerrechten, belastingen, statistiek, zegel, stations, opslag, bewakings, inklaringskosten e.d., zomede eventuele verhogingen daarvan, zijn, tenzij anders overeengekomen, voor rekening van de koper/opdrachtgever.

Artikel 9: Verzendinstructies

Ingeval wij om verzendinstructies verzoeken, zal de koper/opdrachtgever deze onmiddellijk hebben te geven. Indien het transport door ons wordt geregeld, is de koper/opdrachtgever te alle tijden belast met het lossen van de goederen, onmiddellijk na het moment van aankomst. Bij niet tijdige nakoming van deze verplichtingen zal de koper/opdrachtgever ons alle daaruit voor ons voortvloeiende schaden en kosten hebben te vergoeden, zonder dat nog een voorafgaande aanmaning of sommatie is vereist. Ook indien het transport op verzoek van de koper door ons wordt verzorgd, vindt het transport altijd plaats voor rekening en risico van de koper. Zie tevens hetgeen hiervoor is bepaald in artikel 4.

Artikel 10: Ontvangst

Zodra wij tot levering overgaan, moet de inontvangstneming door de koper/opdrachtgever geschieden. Goederen welke gereed zijn en buiten ons toedoen niet kunnen worden verzonden of worden afgeleverd, worden in onze fabriek of elders opgeslagen voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever, waarbij de koper/opdrachtgever gehouden is direct na ontvangst van de factuur tot integrale betaling over te gaan.

Artikel 11: Betaling

Tenzij anders overeengekomen moet de betaling voor het tijdstip van levering geschieden door overschrijving op onze bankrekening. Wij behouden het recht voor de nog te leveren goederen niet in productie te nemen en/of af te leveren, voordat de koopsom in ons bezit is. Te allen tijde blijven de goederen ons eigendom zolang de betaling niet volledig heeft plaatsgevonden. Worden de goederen inmiddels be- of verwerkt, dan worden de hierdoor tot stand gekomen goederen geacht in de plaats te zijn getreden van de oorspronkelijk door ons geleverde. Bij overschrijving van een eventueel overeengekomen betalingstermijn geldt dat alle kosten welke aan de inning voor ons zijn verbonden, waaronder die van juridische bijstand in of buiten rechte met een minimum van 10% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250,-- voor rekening van de koper/opdrachtgever komen, terwijl tevens te rekenen vanaf 30 dagen na factuurdatum een rente verschuldigd is gelijk aan de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:ll9a BW, te vermeerderen met 2%. Ook behouden wij het recht, indien na 3 maanden nog niet aan de betalingsvoorwaarden is voldaan, goederen welke in opdracht zijn vervaardigd en nog in ons bezit zijn, aan derden te verkopen voor elk aangeboden bedrag, waarbij het verschil tussen de oorspronkelijke verkoopprijs en het dan ontvangen bedrag wordt verrekend met een eventueel betaald voorschot.

Artikel 12: Zekerheid

Wij zijn gerechtigd om, alvorens te leveren dan wel met levering of nakoming van de opdracht door te gaan, zekerheid voor nakoming van betalingsverplichtingen van de koper/opdrachtgever te verlangen. Weigering van de koper/opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft ons het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd onze rechten op vergoeding van kosten en winstderving.

Artikel 13: Reclames

Elk recht tot reclame vervalt indien deze niet uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk bij ons is ingediend. Indien door ons geleverde goederen geheel of gedeeltelijk door anderen zijn gemonteerd of bewerkt zijn, kan de koper/opdrachtgever bij later ontstane gebreken nimmer tegen ons ageren uit hoofde van wanprestatie of anderszins. Een tijdige en gegronde reclame geeft de koper geen recht om de betaling van de goederen te weigeren of uit te stellen.

Artikel 14: Garantie

Alle goederen worden geleverd onder garantie van goede kwaliteit. Deze garantie houdt in dat wij goederen, welke kwaliteitsfouten en/of andere gebreken mochten hebben, te onzer keuze gratis zullen herstellen of vervangen dan wel terugnemen met annulering van de koopovereenkomst, mits koper/opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan. Andere rechten kan de koper/opdrachtgever daaraan niet ontlenen, met name niet tot vergoeding van de schade wegens stagnatie, storing, bewerkingskosten, ongevallen en/of anderszins, van welke aard en hoedanigheid dan ook, noch tot vergoeding van enig ander belang van koper/opdrachtgever. Koper/opdrachtgever vrijwaart ons, bij doorverkoop, voor alle gevolgen, welke dan ook, niets uitgezonderd, voor aanspraken van zijn afnemer(s). De vrachtkosten voortvloeiende uit de terugzending van de goederen, welke kwaliteitsfouten en/of gebreken vertonen zijn voor rekening van de koper/opdrachtgever. Indien de reclame omtrent de kwaliteit van het materiaal niet gerechtigd blijkt te zijn, worden door ons alle daaruit voortvloeiende kosten en schade de koper/opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 15: Keuring

Indien de koper/opdrachtgever keuring wenst, kan deze geschieden in onze fabriek, op de bij ons gebruikelijke wijze door de koper/opdrachtgever en/of door koper/opdrachtgever en ons gezamenlijk aan te wijzen persoon of personen. De daarmee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de koper/opdrachtgever. Na keuring wordt door ons geen enkele reclame meer geaccepteerd.

Artikel 16: Overmacht

In het geval van overmacht zijn wij gerechtigd de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten voor de duur van de ovennacht. Indien de overmacht langer duurt dan 3 weken of wanneer onmiddellijk duidelijk is dat dit het geval zal zijn, hebben wij het recht de overeenkomst voor het gedeelte dat nog niet is uitgevoerd te ontbinden zonder verplicht te zijn tot vergoeding van enige schade. Wanneer sprake is van overmacht c.q. wij gebruik wensen te maken van het recht te ontbinden, dienen wij onverwijld de koper daarvan in kennis te stellen. Als overmacht moeten worden beschouwd alle omstandigheden die bij het afsluiten van de overeenkomst niet waren te voorzien en die niet aan ons zijn toe te rekenen, ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst praktisch onmogelijk of zo bezwaarlijk wordt, dat die nakoming redelijkerwijs van de verkoper niet kan worden verlangd. Als overmacht in voormelde zin, die dus niet ten laste en/of voor rekening of risico van ons komt, moeten onder meer worden beschouwd oorlog, mobilisatie, staking en/of op andere wijze tekortschieten bij c.q. door leverancier(s), bedrijfsbrand, bijzondere weersomstandigheden die de logistiek belemmeren, in gebreke blijven van de leverancier van de grondstoffen etc. etc. Overheidsmaatregelen die de in-, door- of uitvoer van de verkochte producten belemmeren of financieel nadelig maken geven ons het recht de overeenkomst, voor zover deze nog niet is nagekomen, te ontbinden zonder dat wij tot betaling van schadevergoeding zijn gehouden, dan wel kunnen wij verlangen dat koper aan ons het nadeel dat voor ons uit die maatregel voortvloeit als wij tot levering overgaan, vergoedt een en ander ter onzer beoordeling.

Artikel 17: Aansprakelijkheid / schadevergoeding

In het geval zich een gebeurtenis voordoet, waaronder begrepen handelen of nalaten, gebrek aan het geleverde product, het niet tijdig en/of niet deugdelijk leveren en dit leidt tot een aansprakelijkheid van ons als verkoper/opdrachtnemer, dan is, tenzij sprake is van opzettelijk en/of hoogst roekeloos handelen, onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Wanneer, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering dan wel wettelijke aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, dan is onze aansprakelijkheid, met inbegrip van al diegenen die voor ons bedrijf werkzaam zijn, te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag, met een maximum van € 5.000,-.